Kommentar til dagens oppslag i Adresseavisen

Publisert: 28.11.2018

Vi viser til dagens artikkel i Adresseavisen hvor det står «Grilstad Marina synker 2 cm i året».

Artikkelen kan fremstå som om dette er ny kunnskap og kan bidra til å skape usikkerhet. Vi ønsker derfor å betrygge dere med at dette er noe som allerede er hensyntatt i alle faser av planlegging og bygging av Grilstad Marina.

Bebyggelsen er enten fundamentert på peler eller står på en tykk bunnplate av betong. All fundamentering av byggene på Grilstad Marina er prosjektert og godkjent av geoteknikere. De siste 4-5 årene er det utført detaljerte målinger av setningene og målingene viser godt samsvar med geoteknikerens prognoser. Området ytterst i småbåthavna har satt seg noe raskere enn forventet, men også her ser det ut som total setning blir som forventet av geotekniker.

Dagens artikkel i Adressa kan også skape usikkerhet om eventuell fare for undersjøiske skred. Dette temaet er imidlertid grundig vurdert før utbyggingen startet med følgende konklusjon fra geoteknisk rådgiver: «På det store fjæreområdet som planlegges utbygd, og i den slake marbakkeskråningen utenfor er det ingen indikasjoner på kvikk eller sensitiv leire. Det er heller ikke tegn på forekomster av potensielle flytskredmaterialer. På dette grunnlag vurderes området å ikke være rasutsatt».

Vi har ikke fått muligheten til å kommentere denne saken før den kom på trykk og er lei oss for den usikkerhet som artikkelen kan ha skapt.