Personvernerklæring

Informasjon om Grilstad Marina sin behandling av personopplysninger ved bruk av nettstedet

Vi i Grilstad Marina ivaretar personvernet til brukere av nettstedet www.grilstadmarina.no («Brukere»). På denne siden gir vi en orientering om når, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger vi får tilgang til som ledd i vårt arbeid.

Innledning – om de generelle vilkår for bruk av nettstedet

Innholdet på vårt nettsted er informasjon om boliger og stedet Grilstad Marina og annen aktuell informasjon. Vi forsøker til enhver tid å sikre at all informasjon som presenteres på våre nettsider er korrekt, men feil kan forekomme og vi påtar oss ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. Alt innhold på våre nettsider er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som får følge av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke. Tvister som skulle oppstå som følge av bruk av Grilstad Marina sine nettsider, reguleres i samsvar med norsk rett og er underlagt norsk verneting.

1 - Hvem er vi?

Grilstad Marina AS er et selskap eid av Jenssen Holding AS, SpareBank 1 SMN Invest og Koteng Bolig AS. Selskapet vil være en ansvarlig og langsiktig utbygger med det mål å skape en attraktiv og moderne bydel basert på gjennomgående god bygningsteknisk kvalitet og vektlegging av god estetikk.

2 - Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Personopplysningene vi får tilgang til vil primært bli benyttet til å kommunisere med deg og til oppfølging av henvendelser eller din interesse for boliger.

Informasjon om din bruk av våre produkter og tjenester kan også benyttes i vårt arbeid med produktforbedring og tjenesteforbedring/service og til statistikker forbundet med dette. For disse formålene benytter vi informasjonskapsler, se punkt 11. 

3 - Hvilke personopplysninger behandler vi?

I sin alminnelighet vil vi bare behandle personopplysninger om deg som er nødvendig for å administrere utsendelse av nyhetsbrev og som er nødvendig for å kunne oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss i skjemaer.

Personopplysningene vil typisk omfatte navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller annen kontaktinfo. Nærmere beskrivelser vil vi opplyse om der vi innhenter personopplysninger.

Vi behandler i utgangspunktet ingen sensitive personopplysninger om våre brukere.

4 - Hvordan samler vi inn personopplysninger?

Kilden til opplysningene vi har om våre brukere vil normalt være brukeren selv ved at bruker selv gir opplysninger ved registrering på nettet.

5 - Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger?

Vi vil innhente samtykke fra deg til behandlingen av personopplysninger. Informasjon om hva du samtykker til vil fremkomme utvetydig der personopplysningene gis.

6 - Hvem har tilgang til personopplysninger hos oss?

Vi vil begrense tilgangen til personopplysningene om deg til de personer i Grilstad Marina som har behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt under punkt 2 ovenfor. Vi kan også dele disse opplysningene med våre underleverandører og andre samarbeidspartnere, og ved særskilt behov også våre rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre. Vi vil i slike tilfeller påse at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med formålet og at våre leverandører påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med de krav og regler som til enhver tid gjelder.

7 - Hvem utleverer vi personopplysninger til?

Vi vil kunne benytte leverandører (underleverandører) som bistår oss med behandling av personopplysninger. Dette vil typisk være leverandører av lagringstjenester og kommunikasjonsløsninger, de eiendomsmeglere vi til en hver tid samarbeider med samt eventuelt andre partnere som inngår i våre leverandørsystemer. Dette skjer kun hvor det er nødvendig for at du skal få tilgang til den aktuelle tjenesten.

Personopplysninger vil for øvrig ikke bli delt med andre.

8 - Hvordan og hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Personopplysninger om våre Brukere skal kun oppbevares så lenge det er behov for ut fra formålet med behandlingen, og skal deretter slettes. I noen tilfeller kan personopplysninger lagres over en lengre periode dersom det vil være hensiktsmessig for oppfølging av et gjennomført tiltak.

Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre tjenester, lagres elektronisk med datasikkerhet i IT-systemene.
Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (f.eks. rettskrav, regnskapslov mv.).

9 - Hvilke informasjonskrav har du?

Brukerne våre skal informeres om behandlingen av personopplysninger som vedrører dem. Disse betingelsene er derfor tilgjengelig for Brukerne på våre nettsider, og det skal vises til dette med innlagt lenke på de sider der Brukerne registrerer opplysninger om seg selv eller legger inn bestillinger.

Som registrert har du rett til:

  • å få innsyn i de personopplysningene som vi behandler om deg
  • å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes
  • å protestere mot behandlingen fra direkte markedsføring, samt vite om eventuell profilering
  • å trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle de personopplysningene som du har gitt oss
  • å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt oss og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet)
  • å kontakte oss hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger
  • å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk

10 - Hvordan sikrer vi behandlingen av personopplysninger?

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene om våre Brukere og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovverk. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan fås ved henvendelse til oss.

11 - Hvordan bruker vi informasjonskapsler på vårt nettsted?

Vi bruker informasjonskapsler både til et analytisk- og markedsføringsformål. For å lese mer om vår bruk av informasjonskapsler: http://www.grilstadmarina.no/informasjonskapsler/
Brukerne våre kan når som helst styre sine egne personverninnstillinger vedr. bruk av informasjonskapsler på våre nettsider: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

12 - Markedsføring og samtykker

Vi benytter markedsføring i en rekke annonsekanaler og i sosiale media. Ytterligere informasjon finner du på siden markedsføring og samtykker.

13 - Hvordan kan du kontakte oss?

Brukere som har spørsmål eller krav forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan kontakte oss:

Grilstad Marina AS
Strindfjordvegen 1
7053 Ranheim
Tlf.: 452 52 360


Grilstad Marina AS, 31.07.2018